Close Panel

ул.Бульварная - ул.Хмельницкого 
lenina
stahanovskaya bulvarnaya
stahanovskaya mashinostroitelnaya
Источник:
Maps.UfaNet.ru
?>