Close Panel

ул.Стахановская 
lenina
stahanovskaya bulvarnaya
stahanovskaya mashinostroitelnaya
bulvarnaya-hmelnickogo
Источник:
Maps.UfaNet.ru
?>